กำหนดราคากลาง

1 แจ้งความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดย วิธีตกลงราคา

2 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กำหนดราคากลาง จ้างเหมาครุภัณฑ์ตู้เหล็กแบบรางเลื่อนระบบมือผลักและระบบพวงมาลัย (ฐานรางลอย)

3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตำแหน่งบริการ

4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตำแหน่งวิชาการ

6 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางโครงการระบบบริหารจัดการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561