Download แบบฟอร์ม

001 ใบขอใช้รถส่วนกลาง

002 ขออนุมัติซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์

003 สัญญาการยืมเงิน

004 ขอยืมวงเงินชั่วคราว ktc

005 ทางด่วนพิเศษ

006 บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

007 ขออนุมัติเดินทางเดินทางไปราชการ

008 ใบสำคัญรับเงิน เอกสารแนบ 3

009 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก 111

010 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708

011 ใบเบิกวัสดุสำนักงาน สนย

012 แบบใบลาพักผ่อน

013 แบบขอบัตรติดรถยนต์

014 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน

015 แบบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอกบุตร

016 ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

017 คำขอมีบัจรประจำตัว พนักงานราชการ

018 งบหน้าสำคัญคู่จ่าย แบบ กค1


1 Mr.RiceMAn ใบสมัคร นักวิชาการข้าวประจำภูมิภาค

2 ข้อมูลข้าราชการเพื่อใช้จัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรกรมการข้าว

3 แบบฟอร์มใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย

4 ปฏิทินงบ ปี 59

5 ปฏิทินงบประมาณ ปี 58

6 ระเบียบกระทรวงการคลัง

7 ระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

8 รายละเอียดโครงการปี 2559

9 รายละเอียดงบประมาณการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ปีงบ 2559 (แยกรายการ)

10 ว6 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ

11 สรุปรายละเอียดการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวปี 2559

12 หนังสือสมัคร Mr riceman

13 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดโครงการปี 58

14 เอกสารแนบ 2 สรุปรายละเอียดการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

15 เอกสารแนบ 3 รายละเอียดงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แยกรายการ)

16 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี2561 (รายหน่วยงาน) 

17 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบรายงาน M-01: หน่วยงานส่วนภูมิภาค) update

18 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบรายงาน M-02) update