ประชุมหารือ เรื่อง “ส่องฐานะเศรษฐกิจครัวเรือนชาวนาไทย : ก้าวข้ามความท้าทายสู่นโยบายที่ยั่งยืน”

72413

ประชุมหารือ เรื่อง “ส่องฐานะเศรษฐกิจครัวเรือนชาวนาไทย : ก้าวข้ามความท้าทายสู่นโยบายที่ยั่งยืน”

 72413 72414

ด้วยทีมวิจัยจากธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ส่องฐานะเศรษฐกิจครัวเรือนชาวนาไทย : ก้าวข้ามความท้าทาย สู่นโยบายที่ยั่งยืน” มีเนื้อหาการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาเชิงโครงสร้างค่อยๆ  บั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทย ทำให้เกิดความเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มชาวนา  งานวิจัยนี้  มีเป้าหมายเพื่อหามุมมองก้าวต่อไปของนโยบาย ให้ชาวนาอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน 

72415 72416

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว ได้ประสานกับทีมวิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทย นำเสนองานวิจัยดังกล่าว เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของกรมการข้าว  จึงขอเชิญท่านและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดและวิเคราะห์ คัดกรองนโยบายของหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมหารือ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว  ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว