สัมมนา ทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จของกรมการข้าว ปี 2565

toon

สัมมนา ทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จของกรมการข้าว ปี 2565

 toon 0 toon 1

ด้วยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กำหนดจัดโครงการสัมมนา ทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จของกรมการข้าวปี 2565 ในวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมชูชัยบุรี อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน       และปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จของกรมการข้าว ปี 2565 ให้มีความชัดเจนในเนื้อหา เป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน งบประมาณและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เพื่อใช้    ในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 150 คน

toon 2 toon 3