การประชุมเพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

S 22904840

การประชุมเพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ด้วยได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134-135) และการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

S 22904838 S 22904835

ในการนี้ เพื่อให้บุคคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังขอให้มีการจัดประชุมภายในหน่วยงานเพื่อรับการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Zoom ทั้งนี้สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134-135)