ประชุมการศึกษาและจัดทำต้นแบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ

77445

ประชุมการศึกษาและจัดทำต้นแบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ

ด้วยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว ได้รับการประสานจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอนัดประชุมการศึกษาและจัดทำต้นแบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) เพื่อดำเนินการรรจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) หรือ GDC ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 พฤษภาคม 25632 เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

77446 77448 77450