ประชุมคณะทำงานฝ่ายติดตามและประเมินผล การจัดงานมหกรรมเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1 ปี 2563

77454

ประชุมคณะทำงานฝ่ายติดตามและประเมินผล  การจัดงานมหกรรมเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ตามที่กรมการข้าวได้มีคำสั่งที่ 621/2563 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดงานมหกรรมเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่งผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธาน และผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลทำหน้าที่คณะทำงานและเลขานุการ ของคณะทำงานฝ่ายติดตามและประเมินผล การจัดงานมหกรรมเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลการจัดงาน ดำเนินการติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการประเมินการจัดงาน รวมทั้งรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อกรมการข้าว

77452  77453 77457 77458