ประชุมคณะกรรมการประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

F267D352 01EA 4695 864B 011D714FF5DE

ประชุมคณะกรรมการประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

     ด้วยสถานการณ์ช่วงนี้ได้มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างรุนแรง และกรมการข้าว ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการข้าว ตามคำสั่งกรมการข้าวที่ 150/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 แล้วนั้น

80438 80439

     ในการนี้ อธิบดีกรมการข้าวได้มีบัญชาให้เชิญประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว เพื่อร่วมกันหามาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดต่อไป

80440 80442