แนวทางการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ ของโรคเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

S 29335554

ตามประกาศกรมการข้าว เรื่อง แนวทางการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ ของโรคเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 นั้น

S 29335557 S 29335558

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าวสำหรับหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาคประชุมผ่านทางระบบ Application Zoom โดยเชิญรองอธิบดีกรมการข้าว (นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง)เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การดำเนินการตามประกาศฯ ของบุคลากรภายในหน่อวยงานของท่านมีความชัดเจน ถูกต้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

S 29335559 S 29335560