โครงการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของกรมการข้าว ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564

85518

โครงการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของกรมการข้าว ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564

 

85560 85564 85565 85544 85545 85546

กล่าวเปิดการสัมมนามอบแนวทางการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ โดย

อธิบดีกรมการข้าว (นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร)

และ มอบแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของกรมการข้าว

85542

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทยด้วยกลไกดิจิทัล โดย

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว (ดร. ชิษณุชา บุดดาบุญ)

85540

การเสวนาเรื่อง “ข้าวและชาวนาไทย จะปรับตัวอย่างไรให้เข้มแข็ง”
โดย นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย (นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์)
ประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ (นายอัษฎางค์ สีหาราช)
นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย (ปราโมทย์ เจริญศิลป์)
นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย (นายรังสรรค์ สบายเมือง)
คณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ (ดร.รณวริทธ์ ปริยฉัตรตระกูล)
ผู้ดำเนินรายการ ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
(นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย

85525 85526 85527 85528

แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมการข้าวให้
บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
กลุ่มที่ 1 ด้านการวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล
กลุ่มที่ 2 ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
กลุ่มที่ 3 ด้านการขับเคลื่อนการส่งเสริมการทำนาแบบแปลงใหญ่ และการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กลุ่มที่ 4 ด้านการบริหารงานของกรมการข้าว

85522

มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตข้าวและการเชื่อมโยงตลาดของข้าวไทย
โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน)

85519

มอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร. ทองเปลว กองจันทร์)

85518

สรุปผลการสัมมนาและกล่าวปิด