สถานที่ตั้งและติดต่อ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว

rd map2

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร 02-561-3624                                         

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.