บทบาทภารกิจ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว มีภารกิจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์เสนอแนะ และจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวของประเทศ

 2. จัดทำแผนงาน งบประมาณ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกรม

 3. พัฒนาและจัดทำระบบสารสนเทศและเครือข่ายเกี่ยวกับข้าว

 4. ดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศในเรื่องข้าว

 5. เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านข้าว

 6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่

     ได้รับมอบหมาย